Hvad søger du?

Grøn omstilling af den danske vejtransport

Regeringen ønsker at fremskynde udviklingen af grøn transport i Danmark frem mod 2030, hvilket også fremgår af regeringsgrundlaget fra december 2022.

Den grønne omstilling af den tunge vejtransport er et vigtigt og nødvendigt skridt på vejen til at realisere klimalovens mål om 70 procent drivhusgasreduktion i 2030 og regeringens mål om klimaneutralitet i 2045. En kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift for visse lastbiler bidrager til denne omstilling. Det skønnes at mindske CO2-udledningen med cirka 0,3 mio. ton i 2025 og cirka 0,4 mio. ton i 2030.

Afgiften træder i kraft fra 1. januar 2025, hvor Danmark træder ud af samarbejdet om den eksisterende vejbenyttelsesafgift for lastbiler (Eurovignetten). 

Afgiften betyder, at de samfundsøkonomiske omkostninger, som lastbiltrafikken medfører i form af slid på infrastrukturen, ulykker, støj, luftforurening og bidrag til trængsel, bliver dækket i højere grad end i dag.

Få et overblik over afgiften for lastbiler

Lastbiler på 12 ton og derover

Fra 1. januar 2025 skal lastbiler på 12 ton og derover betale vejafgift efter, hvor meget CO2 de udleder.

Lastbiler på 3,5 ton og derover

Det er regeringens intention, at vejafgiften fra 1. januar 2027 vil gælde for lastbiler på 3,5 ton og derover.

Det offentlige vejnet

Fra 1. januar 2025 vil afgiften gælde for kørsel på størstedelen af statsvejnettet og dele af det kommunale vejnet (i alt cirka 10.900 km). Det er regeringens intention, at fra 1. januar 2028 vil hele det offentlige vejnet i Danmark være omfattet (cirka 75.000 km).

Loven om vejafgifter

Folketinget vedtog lovforslag om vejafgifter den 1. juni 2023. Loven trådte i kraft den 1. juli 2023 med virkning fra den 1. januar 2025.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk